Over Molding Tooling

  • Overmolding For Drilling

    Overmolding để khoan

    JS MOLD Chuyên gia khuôn mẫu trong việc thực hiện dự án lắp ghép, Chúng tôi cung cấp hướng dẫn xuyên suốt từng bước của quy trình từ thiết kế đến chế tạo cuối cùng và hỗ trợ khắc phục sự cố nếu có vấn đề phát sinh. Vì các vật liệu chúng tôi sử dụng co lại khi chúng nguội đi sau quá trình gia cố quá mức, nên các cân nhắc đặc biệt…